Warning: Creating default object from empty value in /nfs/c01/h07/mnt/6138/domains/yadbinyamin.org/html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 1526

יד בנימין | יד בנימין – קהילה תורנית במרכז הארץ

כ״ז בשבט ה׳תש״ע (February 11, 2010)

11

“אשר תשים לפניהם”

משפטים תש”ע

על הפסוק “וְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר תָּשִׂים לִפְנֵיהֶם” (שמות כא, א) , דרשו חז”ל: לפניהם – ולא לפני עובדי כוכבים” (גיטין פח.) מכאן למדנו את האיסור לדון לפני ערכאות של נכרים. וכן פסקו הרמב”ם (הל’ סנהדרין כו, ז) והשו”ע (חו”מ כו, א) בדברים חריפים: “אסור לדון בפני דייני עכו”ם ובערכאות שלהם אפילו בדין שדנים כדיני ישראל, ואפילו נתרצו שני בעלי דינים לדון בפניהם אסור. וכל הבא לידון בפניהם הרי זה רשע וכאילו חרף וגדף והרים יד בתורת משה רבינו ע”ה”.

וצריך להבין, מה הטעם לחומרת הדבר? מקור דברי הרמב”ם הוא מהמדרש (תנחומא משפטים סי’ ג):

כל מי שמניח דייני ישראל והולך לפני עכו”ם, כפר בהקדוש ברוך הוא תחלה, ואחרי כן כפר בתורה, שנאמר, “כי לא כצורנו צורם ואויבינו פלילים” (דברים לב, לא). משל למה הדבר דומה? לחולה שנכנס הרופא לבקרו … זה שהוא של חיים, אמרתי אל יאכל דבר פלוני, שלא יכביד את חוליו. וכן … לישראל נתתי להם מצות וחוקים טובים, שנאמר, “ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם” (ויקרא יח, ה).

מערכת המשפט היא המערכת שעל פיה החברה חיה. בנוסף לפרטי החוקים עצמם, מערכת המשפט יונקת מן, וגם מעצבת את התרבות ואת ערכי החברה. לעם ישראל דאג הקב”ה לתת חוקים ומשפטים טובים, והקפיד שלא יחליפום באחרים, כדי שיחיו בהם. לכן, מי שמניח משפטים אלו ומאמץ מערכת אחרת הוא ככופר בתורה.

לפי זה נבין שאין האיסור רק בדייני נכרים, אלא גם במערכת משפט של יהודים שהיא לא כמשפט התורה. וכן כתב החזו”א (סנהדרין טו, ד) שאין הבדל בין שופט נכרי לבין שופט ישראלי שדן על פי חוקים בדויים, “ועוד הדבר יותר מגונה שהמירו את משפטי התורה על משפטי ההבל”. לכן, גם בארץ ישראל יש איסור ערכאות בהליכה לבתי המשפט האזרחיים, אלא יש ללכת לבית דין רבני גם בענייני ממונות.

ועל זה אנו מתפללים שלש פעמים כל יום: “השיבה שופטינו כבראשונה … ומלוך עלינו אתה ה’ לבדך”.

RSS Feed

עדיין אין תגובות.

השאירו תגובה!

<<

>>

@YadBinyamin

Posting tweet...